Sóstó Open Air 2020Fesztivál

Június 24 Szerda
Kapunyitás:
14:00
Sóstó Open Air
(Nyíregyháza)
4431 Nyíregyháza Sóstói út 76
Esemény leírása és szabályzata

Térkép

Esemény leírása

Nyíregyháza első, többnapos könnyűzenei fesztiválja. Festői környezetben, a Zoo és a Strandfürdő területétől nem messze, Sóstógyógyfürdő központjában.

Négy nap alatt, négy zenei helyszínen, több, mint 50 magyar előadó szórakoztatja a közönséget. 

 

Esemény szabályzata

A Sóstó Open Air HÁZIRENDJE
frissítve: 2020.01.21.

 

KEDVES LÁTOGATÓ!

Az Event Punkz Kft. által szervezett Sóstó Open air (Rendezvény) jelen házirendje a Rendezvényre vonatkozó kötelező belépési és magatartási szabályokat tartalmazza.

A Rendezvény helyszíne: Nyíregyháza - Sóstófürdő, Sóstói u. 76 sz. alatt található régi Hotel Sóstó területe.

A Rendezvény időtartama: 2020. június 24 - 27 (minden nap 14:00 órától másnap reggel 04:00 óráig.)

I. BELÉPÉS A RENDEZVÉNYRE

1./ A Rendezvényre belépni a megváltott jegy szabta időkeretek között és feltételek mellett lehet.

2./ Az elővételben megvásárolt belépőjegyet az Event Punkz Kft. belépéskor karszalagra cseréli. A karszalagot az érvényesség ideje alatt a Látogató köteles mindvégig viselni. Ezt a rendezők ki- és belépéskor, illetve a Rendezvény területén folyamatosan ellenőrzik. Ha a látogató karszalagja érvénytelen, köteles elhagyni a Rendezvény területét. A karszalag másra át nem ruházható. Elsősorban a kézen hordott karszalag számít érvényesnek, de indokolt, az Event Punkz Kft. által jóváhagyott esetben a karszalag más olyan végtagon is viselhető, ahonnét az sérülésmentesen nem kerülhet eltávolításra. A sérült – átragasztott, elvágott, megbontott, kézfejnél nagyobb átmérőjű, bármely más módon manipulált, stb. – karszalag érvénytelen. A megrongálódott, elveszett karszalagot az Event Punkz Kft. nem pótolja vagy cseréli. A jegyhamisítók és a hamisításban közreműködők ellen az Event Punkz Kft eljárást indít. A belépőjegy egyszeri belépésre jogosít. 

3./ Az Event Punkz Kft. a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvény területére bevihető tárgyakat, eszközöket korlátozza. Így különösen tilos a Rendezvény területére kábítószert, pirotechnikai eszközt, üvegtárgyat, esernyőt, robbanékony, mérgező vagy gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, továbbá lőfegyvert, 8 centiméternél hosszabb vágóélű kést, pillangókést, rugóskést, gázsprayt, ólmosbotot, viperát, 50 centiméternél hosszabb fémláncot, dobócsillagot, csúzlit, illetve egyéb, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló mindenkori jogszabályban – jelenleg a 175/2003. (X. 28.) Korm. rendeletben – meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat bevinni. Drónt a Rendezvény területére behozni kizárólag abban az esetben lehet, ha a Látogató rendelkezik a rendezők előzetes, írásos engedélyével. A korlátozás alá eső tárgyakkal a Látogató a Rendezvény területére nem léphet be.

4./ A Látogató nem jogosult alkoholos italt bevinni a Rendezvény területére. Az ÁNTSZ által elrendelt hőségriadó esetén (ásvány)vizet a személyes szükségletek kielégítéséhez ésszerűen szükséges mennyiségben lehet bevinni a Rendezvény területére, egyébként a Látogató egy darab, legfeljebb 0,5 liter űrtartalmú, bontott, PET palackban jogosult bevinni palackozott vizet. A Látogató nem jogosult élelmiszert vagy dohányterméket kereskedelmi mennyiségben bevinni a Rendezvények területére. Élelmiszer esetében kereskedelmi mennyiségnek számít a személyes szükségletek kielégítéséhez ésszerűen szükséges mennyiséget meghaladó mennyiség. A dohánytermék esetében kereskedelmi mennyiségnek számít az 1 karton (10 doboz) cigarettát, az 5 doboz szivarkát és (mérettől függetlenül) 10 szál szivart meghaladó mennyiség.

5./ A 12. (tizenkettedi) életévüket be nem töltött gyermekek a Rendezvényt ingyenesen látogathatják. A 14. (tizennegyedik) életévüket be nem töltött gyermekek csak nagykorú cselekvőképes kísérővel léphetnek be a Rendezvény területére, és csak nagykorú cselekvőképes kísérővel tartózkodhatnak ott.

6./ A Rendezvény területére az Event Punkz Kft által kiadott engedély nélkül járművel behajtani tilos. Behajtási engedéllyel rendelkező személyek is kötelesek a KRESZ előírásait teljes körűen betartani a Rendezvényen. A Rendezvény megközelítéséhez javasolt a közösségi közlekedési eszközök, valamint a taxi-szolgáltatás igénybevétele.

7./ A Rendezvény területére a jogszabályban meghatározott segítő kutyákon, vakvezető kutyákon és rendőrségi kutyákon túlmenően állatot behozni Tilos! Amennyiben a segítő kutya a kiképzés során elsajátított magatartástól eltérően viselkedik, a Rendezvény területéről kitiltható.

II. MAGATARTÁSI SZABÁLYOK

1./ A Látogató a Rendezvény területén az általános normákat betartva köteles viselkedni a vonatkozó jogi előírásoknak, az ÁSZF-nek és a házirendnek megfelelően. A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti. A Látogató a Rendezvény területén fokozottan köteles a természeti értékek óvására, és köteles tartózkodni azok megkárosításától. Az Event Punkz Kft kéri a Látogatóktól, hogy a szemétgyűjtőket használják a szemét elhelyezésére.

2./ A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényekről hang- és képfelvételt készíthetnek az Event Punkz Kft -tól engedélyben részesülő Szerződéses partnerek, Közreműködők, sajtómunkatársak (a rájuk vonatkozó külön szerződés rendelkezései szerint), más Látogatók, illetve egyéb harmadik személyek. Ennek megfelelően a Látogató a Rendezvényeken történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a Látogató közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Látogató tekintetében térben, időben, és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. Az Event Punkz Kft, valamint az Event Punkz Kft - től engedélyben részesülő személyek a Látogató relációjában korlátozás nélkül jogosultak a megjelenítés hasznosítására, felhasználására (különösen a Rendezvények népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására, anélkül, hogy a Látogató részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk. A Látogató külön is tudomásul veszi, hogy az Event Punkz Kft a Rendezvényt, illetve a koncerteket, programokat rögzítheti, a rögzített felvételt többszörözi és képhordozón terjesztheti, sugározhatja vagy más módon a közönséghez közvetítheti, ismételten sugározhatja vagy más módon a közönséghez közvetítheti, ideértve azt az esetet is, amikor a Rendezvényt, illetve a koncerteket, programokat vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon (például YouTube-on keresztül) úgy teszik a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg. Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani az Event Punkz Kft - vel szemben. A Látogató jogosult a Rendezvényen hang- és képfelvétel készítésére, azzal, hogy ezt kizárólag személyes célokra használt telekommunikációs eszközbe (például mobiltelefon, táblagép) integrált kép- és hangrögzítővel vagy nem professzionális fotófelszereléssel végezheti, továbbá az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja, az azokon szereplő Látogatókat beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti. Az Event Punkz Kft kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha más Látogatók az előzőekben írtakat megszegik.

3./ A Rendezvény területén – a Rendezvény bejárata előtti területet is ideértve – az Event Punkz Kft előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása.

4./ A kereskedelmi és vendéglátó egységekben tizennyolc éven aluliakat és ittas személyeket szeszes itallal a Rendezvény területén tilos kiszolgálni. A hatályos jogszabályok alapján kábítószernek minősülő anyagok fogyasztása a Rendezvény területén is tilos, azt a törvény bünteti.

5./  A Rendezvényen a Látogatók biztonsága érdekében tilos tüzet rakni.

6./ A Rendezvény területén pártpolitikai tevékenységet folytatni tilos.

7./ Tekintettel arra, hogy a Rendezvény célja a kulturált és zavartalan szórakozás biztosítása a Látogatók számára, a Rendezvényen az Event Punkz Kft által szervezett eseményekkel össze nem függő bármilyen demonstráció – az azon résztvevők létszámától függetlenül – tilos. 

8./ A Rendezvény területén az Event Punkz Kft megfelelő szakképesítéssel és engedélyekkel bíró közreműködői biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését. A Látogató a Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy ezen közreműködőkkel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén utasításaikat követi. Amennyiben a Látogató ezen személyek eljárásával szemben panaszt kíván tenni, úgy azt – lehetőség szerint pontos személymegjelöléssel – Dr. Török László Fesztiváligazgatónál, illetve az Információs Pontban teheti meg.

9./ A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvény területén, illetve a Rendezvény felett drón használatával video- vagy fényképfelvételt készíteni kizárólag az Event Punkz Kft előzetes, írásos engedélyével, valamennyi vonatkozó jogszabályi előírás betartásával, a résztvevők és a Rendezvény biztonságát nem veszélyeztetve lehet. A felvétel készítője köteles az egyes felvételek készítésének módját és időpontját az Event Punkz Kft -vel előzetesen egyeztetni és jóváhagyatni.

III. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1./ Az Event Punkz Kft kizárólag a neki felróható szándékos, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel, és a Látogatót jogszabályok alapján megillető jogokon túl kifejezetten kizárja a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán. A belépő ára az előzőekben írt kizárásokra tekintettel került meghatározásra.

2./ A Rendezvényen az Event Punkz Kft nem üzemeltet csomag- vagy értékmegőrzőt. A kijelölt parkolókban az Event Punkz Kft őrzést nem biztosít, ezért az ott elhelyezett gépjárművek és az azokban elhelyezett tárgyak tekintetében az Event Punkz Kft felelőssége kizárt.

3./ A Rendezvényt az Event Punkz Kft rossz idő esetén is megtarthatja. A Rendezvény vagy annak adott része nem kerül megtartásra, ha vis maior esemény miatt a Fesztivált a hatóságok kötelezik annak felfüggesztésére vagy bezárására.

4./ A Fesztivál a műsorváltoztatás jogát fenntartja.

5./ A Látogató, aki a Rendezvény területén az ott-tartózkodásra nem jogosító karszalaggal vagy karszalag nélkül tartózkodik, tudomásul veszi és elfogadja azt, hogy felelősségre vonásával egyidejűleg meg kell fizetnie a tartózkodásra jogosító karszalag árát (illetőleg a megfelelő különbözetet). Ellenkező esetben az Event Punkz Kft rendkívüli felmondása okán elveszíti jogosultságát a Rendezvény további látogatására, és ennek kapcsán semmilyen igényt vagy követelést sem támaszthat az Event Punkz Kft szemben.

6./ A vendéglátással, a rendezőkkel, vagy bármi mással kapcsolatos észrevételekkel, panaszokkal, ötletekkel az Információs Pontban lévő munkatársakhoz lehet fordulni.

7./ A talált tárgyak az Információs Pontnál adhatóak le, az elveszett tárgyak után ugyanitt lehet érdeklődni.

Kérjük, hogy vigyázzatok magatokra és egymásra! Jó szórakozást kívánunk!

Elérhető jegyek

Június
24
Szerda
1. kedvezményes BÉRLET
Kapunyitás: Június 24 szerda 14:00
Kapuzárás: Június 28 vasárnap 02:00
16 990 HUF / db
Elfogyott
Június
24
Szerda
szomszéd BÉRLET (4431 és 4481 irsz veheti igénybe)
Kapunyitás: Június 24 szerda 14:00
Kapuzárás: Június 28 vasárnap 02:00
13 990 HUF / db
Elfogyott
Június
24
Szerda
VIP BÉRLET !!! LIMITÁLT DARABSZÁM !!!
Kapunyitás: Június 24 szerda 14:00
Kapuzárás: Június 28 vasárnap 02:00
39 990 HUF / db
Elfogyott
Június
24
Szerda
1. kedvezményes 4+1 BÉRLET
Kapunyitás: Június 24 szerda 14:00
Kapuzárás: Június 28 vasárnap 02:00
13 598 HUF / db
Elfogyott
Június
24
Szerda
1. kedvezményes napijegy SZERDA
Kapunyitás: Június 24 szerda 14:00
Kapuzárás: Június 25 csütörtök 02:00
4 990 HUF / db
Elfogyott
Június
25
Csütörtök
1. kedvezményes napijegy CSÜTÖRTÖK
Kapunyitás: Június 25 csütörtök 14:00
Kapuzárás: Június 26 péntek 02:00
4 990 HUF / db
Elfogyott
Június
26
Péntek
1. kedvezményes napijegy PÉNTEK
Kapunyitás: Június 26 péntek 14:00
Kapuzárás: Június 27 szombat 02:00
4 990 HUF / db
Elfogyott
Június
27
Szombat
1. kedvezményes napijegy SZOMBAT
Kapunyitás: Június 27 szombat 14:00
Kapuzárás: Június 28 vasárnap 02:00
4 990 HUF / db
Elfogyott
Június
24
Szerda
szomszéd napijegy SZERDA (4431 és 4481 irsz veheti igénybe)
Kapunyitás: Június 24 szerda 14:00
Kapuzárás: Június 25 csütörtök 02:00
3 490 HUF / db
Elfogyott
Június
25
Csütörtök
szomszéd napijegy CSÜTÖRTÖK (4431 és 4481 irsz veheti igénybe)
Kapunyitás: Június 25 csütörtök 14:00
Kapuzárás: Június 26 péntek 02:00
3 490 HUF / db
Elfogyott
Június
26
Péntek
szomszéd napijegy PÉNTEK (4431 és 4481 irsz veheti igénybe)
Kapunyitás: Június 26 péntek 14:00
Kapuzárás: Június 27 szombat 02:00
3 490 HUF / db
Elfogyott
Június
27
Szombat
szomszéd napijegy SZOMBAT (4431 és 4481 irsz veheti igénybe)
Kapunyitás: Június 27 szombat 14:00
Kapuzárás: Június 28 vasárnap 02:00
3 490 HUF / db
Elfogyott
Június
24
Szerda
Valentin napi páros bérlet
Kapunyitás: Június 24 szerda 14:00
Kapuzárás: Június 28 vasárnap 02:00
10 493 HUF / db
Elfogyott
Június
24
Szerda
Early Bird bérlet
Kapunyitás: Június 24 szerda 14:00
Kapuzárás: Június 28 vasárnap 02:00
13 990 HUF / db
Elfogyott

Hamarosan

JEGYÉRTÉKESÍTÉSI PONTOK

Budapest- Steve Judge Szalon

1085 József krt. 59-61
+36 1 615 0000
h-sz 09:21 v-12:20

BUDAPEST - TravelOrigo

1066 Budapest, Teréz krt. 22.
+36 1 615 0000
H-P: 10:00-18.00

Lucky Bag (Keleti pályaudvar)

Baros tér aluljáró Budapest 1087
+36 1 615 0000
H-P: 8:00-17.00

Könyv. Könyvesbolt

1201 Budapest, Nagy Győri István u. 2.
06 1 615 0000
H: 14:00-18:00, K-P: 09:30-18:00, SZ: 09:00-12:30

Békás Játék

1039 Budapest, Viziorgona utca 4.
06-1-615-0000
K-P: 10:00-18:00, SZ: 08:00-14:00

Térkép

KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI SZÁMUNK:

06 1 615 0000

Tisztelt Ügyfelünk!

Az oldalon történő látogatása során cookie-kat (“sütiket”) használunk. Ezen fájlok információkat szolgáltatnak számunkra a felhasználó oldallátogatási szokásairól, de nem tárolnak személyes információkat. Az oldalon történő továbblépéssel elfogadja a cookie-k használatát. Az Adatvédelmi nyilatkozatot megismertem, azokat elfogadom.

Elfogadom